Nομική ειδοποίηση

Ι. Ως προς τη σχέση του χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας με το γραφείο μας:

Η χρήση του παρόντα διαδικτυακού τόπου, η αποστολή fax, e-mail ή / και η οποιασδήποτε άλλης μορφής γραπτή ή και προφορική επικοινωνία με το Γραφείο μας, δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση, την αυτοδίκαιη σύναψη της ειδικής σχέσης μεταξύ Δικηγόρου και Πελάτη, παρά το γεγονός ότι, σε κάθε περίπτωση, παράμενουν απολύτως εμπιστευτικές ως προς την ύπαρξη και το περιεχόμενό τους.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα της άρνησης εκπροσώπησης οιουδήποτε υποψηφίου πελάτη, χωρίς να είναι απαραίτητη οποιαδήποτε, εκ μέρους μας, περαιτέρω δικαιολόγηση της άρνησης αυτής.

ΙΙ. Ως προς το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας και την προστασία αυτού:

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης κάθε ευθύνης και στην εφαρμογή των κανόνων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συνοδεύονται δε από ανακοίνωση σχετική με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει πληροφορίες:

  • Γενικού μόνο χαρακτήρα, οι οποίες δεν προορίζονται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων, που αφορούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
  • Όχι απαραίτητα πλήρεις, κατανοητές, ακριβείς ή επικαιροποιημένες,
  • Οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτρέπουν τη σύνδεση με άλλους, εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τους κυρίους του παρόντος διαδικτυακού τόπου, για το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι δυνατό να αναλάβουν αυτοί την οιαδήποτεμορφή ευθύνης,
  • Μη εξειδικευμένες και προσωπικά απευθυνόμενες νομικές συμβουλές (Αν έχετε ανάγκη να λάβετε συγκεκριμένες νομικές συμβουλές, θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έρχεστε σε απευθείας επικοινωνία με το Γραφείο μας).

Γενικές Παρατηρήσεις

Ο παρών διαδικτυακός τόπος (εξαιρουμένων όλων των συνδεδεμένων με αυτό διαδικτυακών τόπων) διατηρείται από το Σπύρο Αντωνέλο, Δικηγόρο Αθηνών και του ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα, χρησιμοποιείται δε και ενημερώνεται από το Γραφείο Δικηγόρων Σπύρου Αντωνέλου, τους συνεργάτες και το προσωπικό αυτού. Με την πρόσβασή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι χρήστες του συναινούν και αποδέχονται ότι η Ελληνική νομοθεσία θα εφαρμοστεί για όλα τα ζητήματα που τυχόν ανακύψουν ή που θα σχετίζονται με τη χρήση και το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Για το λόγο αυτό, όλες οι επικοινωνίες μεταξύ των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του Γραφείου Δικηγόρων Σπύρου Αντωνέλου υπόκεινται στην εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου για την Προστασία ων Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 2472/1997 και τροποποιήσεις αυτού). Επίσης, όλως ενδεικτικά, θα πρέπει να γίνει αναφορά στην εφαρμογή των ρυθμιστικών διατάξεων του Ελληνικού Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.Δ.3026/1954), όπου και όταν αυτές είναι εφαρμοστέες, καθώς και των σχετικών και δεσμευτικών αποφάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στις περιπτώσεις όπου αυτές διέπουν τη σχέση μεταξύ των χρηστών και του ιδιοκτήτη του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου οι χρήστες αυτού αποδέχονται επίσης ότι όλα τα ζητήματα και οι διαφορές που προαναφέρονται στο παρόν και όποια άλλα τυχόν ανακύπτουν από την εν λόγω χρήση, θα υπάγονται στην αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, οι χρήστες του αποδέχονται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης και δεσμεύονται επίσης ως προς την πλήρη και απόλυτη τήρηση του προαναφερόμενου νομικού πλαισίου, που διέπει την ύπαρξη και τη λειτουργία αυτής.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό καλόπιστα και χρησιμεύουν αποκλειστικά για την ενημέρωση των χρηστών του. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να βασίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε εξειδικευμένης συμβουλής, δεν του παρέχεται δε καμία απολύτως εγγύηση ή διαβεβαίωση σχετικά με την ορθότητα ή την πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, να επιφέρει τροποποιήσεις ή / και βελτιώσεις στην παρούσα ιστοσελίδα και στην παρούσα νομική ανακοίνωση, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε πνευματικό δικαίωμα επί όλων τα κειμένων, των εικόνων, των ήχων, του λογισμικού και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ανήκει στον ιδιοκτήτη του εν λόγω διαδικτυακού τόπου. Όλα τα ως άνω στοιχεία του παρόντος διαδικτυακού τόπου περιλαμβάνονται σε αυτόν αποκλειστικά κατόπιν άδειας του ιδιοκτήτη τους.

Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορούν να ερευνήσουν τον εν λόγω τόπο και να αναπαράγουν αποσπάσματα αυτού, είτε με εκτύπωση, είτε αντιγράφοντάς τα στο σκληρό δίσκο τους υπολογιστή τους (download), ακόμα και να τα διαθέσουν σε άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, τούτο επιτρέπεται απολειστικά για μη-εμπορικούς, προσωπικούς και ενημερωτικούς σκοπούς, αλλά και με την απαραίτητ προϋπόθεση ότι σε όλες τις ως άνω αναπαραγωγές θα αναγράφεται και θα είναι εμφανής η ως άνω δήλωση προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας των προαναφερομένων στοιχείων.

Ουδεμία άλλη άδεια ή δικαίωμα, πλην των προαναφερομένων στην παρούσα ενότητα (Πνευματική Ιδιοκτησία), ανεξαρτήτου μορφής, φύσης και διάρκειας, δεν παρέχεται με την παρούσα ανακοίνωση.

Αποκλειστικά Νόμιμη Χρήση και Απαγόρευση κάθε Παράνομης Χρήσης

Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεσμεύονται, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση αυτού, να μην προβούν σε χρήση αυτού κατά τρόπο ή για σκοπό παράνομο ή απαγορευμένο, σύμφωνα με το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις ης παρούσας ανακοίνωσης.

Σύνδεση / Δικτύωση με άλλους διαδικτυακούς τόπους

Σε διάφορα σημεία του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να διατίθενται αυτόματες συνδέσεις / δικτυώσεις προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο θέμα του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Παρά το γεγονός ότι πρόθεση του ιδιοκτήτη και του δημιουργού του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι να επιτρέψει στους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου να γνωρίσουν τους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους, κρίνοντας ότι ίσως να τους ενδιαφέρουν, τόσο ο ιδιοκτήτης και ο δημιουργός, οι διαχειριστές του παρόντος διαδικτυακού τόπου όσο και οι συνεργάτες και το προσωπικό του Γραφείου Δικηγόρων Σπύρου Αντωνέλου, σε καμία περίπτωση, δεν φέρουν οποιασδήποτε μορφής ευθύνη για την ύπαρη των άλλων εν λόγω διαδικτυακών τόπων, για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας αυτών, τα οποία δεν είναι ανεξάρτητα από τη δική τους βούληση και τον έλεγχο και δηλώνεται -εκ των προτέρων-ότι δεν έχουν εξακριβωθεί ή τύχει ελέγχου από τον ιδιοκτήτη και το δημιουργό, τους διαχειριστές του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή απ΄οτους συνεργάτες και το προσωπικό του Γραφείου Δικηγόρων Σπύρου Αντωνέλου. Ως εκ τούτου μόνο οι ιδιοκτήτες, οι δημιουργοί ή / και οι διαχειριστές των ως άνω άλλων διαδικτυακών τόπων μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας αυτών.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών

Ο ιδιοκτήτης ή / και ο διαχειριστής του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες τυχόν του παράσχουν κατά τη χρήση του εν λόγω τόπου.

Στις περιπτώσεις όπου οι χρήστες επικοινωνήσουν μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου με το Γραφείο Δικηγόρων Σπύρου Αντωνέλου είναι δυνατό να ζητηθούν και να αποθηκεύθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπό τους, όπως το όνομά τους, το όνομα της εταιρίας στην οποία ανήκουν, η ταχυδρομική και ηλεκτρονική τους διεύθυνση, το είδος του αιτήματός τους και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πιθανόν αυτοί υποβάλουν ή αποστείλουν με τον τρόπο αυτό, αλλά και κάθε άλλη που τυχόν να είναι χρήσιμη για την απάντηση του αιτήματός τους. Οι ανωτέρω πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται από το Γραφείο Δικηγόρων Σπύρου Αντωνέλου με αποκλειστικό σκοπό την απάντηση σε έκαστο αίτημα, που θα τους έχει υποβληθεί από τους χρήστες μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, οι δε σχετικές απαντήσεις, που θα δοθούν, θα είναι εμπιστευτικές.

Η πληρέστερη γνώση των στοιχείων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμβάλλει στην προσαρμογή των παρεχόμενων από το Γραφείο Δικηγόρων Σπύρου Αντωνέλου υπηρεσιών στις ειδικές ανάγκες αυτών. Ο ιδιοκτήτης ή / και ο διαχειριστής του παρόντος διαδικτυακού τόπου διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί με τον ως άνω τρόπο, στα μέλη, στους συνεργάτες και στο προσωπικό του Γραφείου Δικηγόρων Σπύρου Αντωνέλου ή / και σε αξιόπιστους τρίτους, με αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη της απάντησης στα υποβληθέντα από τους χρήστες αιτήματα ή / και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής προόδου στην έκαστη υπόθεση.

Οι χρήστες που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες αντί άλλων (τρίτων) προσώπων και για λογαριασμό αυτών, για να υποβάλουν στοιχεία που περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες αυτών των άλλων (τρίτων) ανθρώπων, θα πρέπει να έχουν λάβει προηγουμένως την έγκριση αυτών.

Δεδομένης αυτής της παρατήρησης, η παροχή προσωπικών πληροφοριών για άλλους (τρίτους) από χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου προς το Γραφείο Δικηγόρων Σπύρου Αντωνέλου, άνευ προηγούμενης έγκρισης αυτών, δεν συνιστά σε καμία απερίπτωση λόγο ευθύνης του εν λόγω Γραφείου, αλλά αποκλειστικά των χρηστών του διαδικτυακού τόπου που ενήργησαν άνευ προηγούμενης έγκρισης των τρίτων.

Σε περίπτωση που ορισμένοι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν επιθυμούν αφενός μεν να παρασχεθούν οι ανωτέρω πληροφορίες, που τους αφορούν, σε τρίτους, αφετέρου δε την επιδίωξη περαιτέρω επικοινωνίας και επαφής με αυτούς από το Γραφείο Δικηγόρων Σπύρου Αντωνέλου ή / και επιθυμούν τη διαγραφή των ως άνω πληροφοριών, που συγκεντρώθηκαν, ή/και προβάλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία και την αρχειοθέτηση των προσωπικών τους πληροφοριών, θα πρέπει να το μνημονεύσουν ρητά κατά την επικοινωνία τους με το Γραφείο Δικηγόρων Σπύρου Αντωνέλου και το Γραφείο θα σεβαστεί το σχετικό αίτημά τους, εφόσον αυτό συνάδει με το ισχύον Ελληνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την ιδιαιτερότητα ορισμένων περιπτώσεων, θα τηρούνται οι Ελληνικοί νόμοι που διέπουν την Προστασία των προσωπικών δεδομένων (Νόμος 2472/1997 και οι τυχόν τροποποιήσεις του) καθώς και οι σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954).