Τομείς Ειδίκευσης

Το Γραφείο μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα Νομικών Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους ακόλουθους Τομείς Ειδίκευσης:

Αστικό Δίκαιο

 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Εμπράγματο Δίκαιο-Αγοραπωλησίες Ακινήτων
 • Διαπραγμάτευση, σύνταξη και σύναψη Αστικών Συμβάσεων
 • Μισθώσεις και Μισθωτικές Διαφορές
 • Έκδοση Διαταγών Πληρωμής και Αναγκαστική Εκτέλεση

Εργατικό Δίκαιο

 • Προστασία ατομικών και συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων
 • Συμβιβαστική επίλυση διαφορών

Δημόσιες Συμβάσεις

 • Διαγωνισμοί Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων
 • Νομική υποστήριξη των Αναδόχων κατά την Εκτέλεση της Σύμβασης
  (Eρμηνεία και ορθή εφαρμογή αυτής, επιδίωξη της είσπραξης των οφειλομένων Αμοιβών των Αναδόχων)

Διοικητικό Δίκαιο

 • Ενστάσεις, Αιτήσεις θεραπείας και Προσφυγές κατά αποφάσεων Δημοσίων (Υπουργείων, Ασφαλιστικών Ταμείων, Σ.ΕΠ.Ε, Δ.Ο.Υ., Τελωνείων) και Δημοτικών Φορέων
 • Δίκαιο απαλλοτριώσεων

Εμπορικό Δίκαιο

 • Σύσταση Εταιριών και Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών και Ελληνικών εταιριών
 • Διαπραγμάτευση, σύνταξη και σύνταξη Εμπορικών Συμβάσεων
 • Διαπραγμάτευση,σύνταξη και σύναψη Εμπορικών Μισθώσεων
 • Κατοχύρωση και προστασία Εμπορικών Σημάτων και Ευρεσιτεχνιών

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

 • Προετοιμασία Καταγγελιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  (Ειδίκευση στην προετοιμασία καταγγελιών για παραβάσεις του Εθνικού και του Κοινοτικού δικαίου περί Δημοσίων συμβάσεων από τις Ελληνικές Αρχές)

Τραπεζικό Δίκαιο

 • Συμβάσεις δανείων και καρτών.
 • Γενικοί Όροι των Τραπεζικών Συναλλαγών
 • Προστασία Καταναλωτή και Προσωπικών δεδομένων στον Τραπεζικό Τομέα

Ποινικό Δίκαιο

 • Εγκλήματα του κοινού Ποινικού Δικαίου
 • Οκονομικό Έγκλημα

Διαμεσολάβηση

 • Παροχή Υπηρεσιών Διαμεσολαβητή
 • Νομική Υποστήριξη σε διαδικασίες Διαμεσολάβησης